Forum Diyarbakır’la KVKK
Forum Diyarbakır

KVKK

FORUM DİYARBAKIR ALIŞVERİŞ MERKEZİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Değerli İlgili,

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ; 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve ilgili yürürlük maddesi uyarınca anılan kanunun 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

KVKK uyarınca veri işleyen ve/veya veri sorumlusu sıfatıyla FORUM DİYARBAKIR AVM olarak; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep edilen ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde işlenebilecek ve muhafaza edilebilecek olup verilerinizin güvenliği için maksimum özen gösterilmektedir.

Kişisel verileriniz, internet sitemiz ve e-postalarınız, mobil uygulamalarımız, pazarlama çalışmalarımız, etkinlik ve kampanyalar esnasında toplanan formlar, kart başvuruları, dijital pazarlama, çağrı / iletişim merkezi gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, müşteri şikayetlerine ilişkin olanlar da dahil genel olarak formlar, teklifler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

FORUM DİYARBAKIR AVM olarak kişisel verilerinizin işlenme ve aktarılma amaçları ile hukuki sebepleri ise; müşteri ve avm güvenliğinin sağlanması, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, satış ve satış sonrasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faturalandırma işlemleri de dahil mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgilenilen ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz için ilgililerin tarafınızla iletişime geçebilmelerinin ve memnuniyetinizin sağlanması, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, alışkanlık ve ihtiyaçlarına göre şahsınız için özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve sizlerin hukuki güvenliğinin sağlanabilmesi, ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi, ürün ve hizmetlerin mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapılabilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulabilmesi, müşteri portföyümüzün ve müşteri ihtiyaçlarının analiz edilebilmesi, elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesidir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar ; mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı kurum veya kuruluşlar ile bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, grup şirketlerimiz, Jones Lang Lasalle Gayrimenkul Hiz. Tic. A.Ş.ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında sorumlu olan diğer üçüncü kişilerdir.

KVKK' nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca bizimle her zaman iletişime geçme, işlenen kişisel verilerinize erişme, veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, düzeltme veya silinme hakkınızı kullandığınıza ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve diğer haklarınız ile ilgili detaylı bilgiye www.forumdiyarbakir.com adresinden ulaşabilirsiniz.